Tire Drag

Tire Drag

คำอธิบาย:

ข้อมือที่แข็งแรงเป็นส่วนสำคัญในการฝ่าด่าน​ Tire Drag การดึงข้อหรือการออกกำลังกายแบบอื่นๆจะเป็นการเตรียมตัว​ที่ดีสำหรับหรับการฝ่าอุปสรรคนี้

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าแข่งขัน:


  • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องลากยางรถไปยังจุดที่กำหนดไว้ กลับไปยังจุดที่มีเชือกผูกไว้ และดึงเชือกที่ผูกไว้กับยางรถให้กลับมายังจุดที่ผูกเชือกไว้ โดยบางการแข่งขันอาจจะให้ทำสลับกัน (ดึงเชือกที่ผูกกับยางรถก่อนที่จะลากไปยังจุดที่กำหนด) ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถถือยางรถได้ โดยยางรถต้องอยู่กับพื้นตลอดเวลา

คุณสมบัติที่จะทำให้คุณไม่ผ่านการฝ่าอุปสรรค:


  • ทำตามคำสั่งไม่สำเร็จ
  • ไม่สามารถนำยางรถไปยังจุดที่กำหนดจนกว่าเชือกที่ผูกไว้จะตึงได้ (ให้ทำใหมได้ หรือ จะถูกลงโทษ)
  • ไม่สามารถนำยางรถกลับไปยังจุดที่มีเชือกผูกไว้จุดแรกได้(ให้ทำใหมได้ หรือ จะถูกลงโทษ)

บทลงโทษ:


  • เบอร์พี 30 ครั้ง